keskiviikko 31. lokakuuta 2012

Kaleidoskooppi Pitchstopissa ideoitiin uusia ratkaisuja yrityksille

Kaleidoskooppi Pitchstop järjestettiin tiistaina 30.10.2012 Boost Turku:n tiloissa.  Tilaisuus alkoi kahden Turku AMK:n tutkimuspajatiimin toimeksiannon esittelyllä.

Case 1: Zinaltec Oy
Tehtävä:  Tutkia ja kehittää uusia käyttökohteita ja muotoja anodeille
Työryhmä: Janne Gävert, Maiju Mattila ja Eevastiina Rindell


Case 2: Vidar Shipping Oy
Tehtävä: Keksiä taloudellinen ja aikaa säästävä ratkaisu rahtialusten lastiruuman puhdistukseen
Työryhmä: Janne Kunttu, Valter Vesala ja Mikko Korhonen


Tehtävänannon esittelyn jälkeen ryhmät sekoitettiin keskenään ja jaettiin kahteen aihekohtaiseen ideointityöpajaan.  Myös pienimääräinen yleisö otettiin mukaan ideointiin. 


Ideointityö aloitettiin listaamalla itsenäisesti paperille 10 nopeaa ideaa sen suuremmin niitä analysoimatta.  Sen jälkeen ideat esiteltiin ryhmälle ja kirjuri listasi kaikki ideat yhdelle paperille. 

Kaikista tuotetuista ideoista ryhmä valitsi yhdessä viisi toteuttamiskelpoisinta ideaa ja analysoivat niitä viidessä eri roolissa.  Roolit olivat optimisti, realisti, kriitikko, ekonomisti ja ekologisti.  Ryhmä sai itse päättää pysyykö jokainen yhdessä annetussa roolissa vai vaihdetaanko roolia työskentelyn aikana.  Molemmat ryhmät valitsivat pysyvänsä samassa roolissa, mutta keskustelujen lomassa roolikortit kuitenkin sukkuloivat sujuvasti tiimin sisällä. Lopulta viiden parhaan idean lisäksi poimittiin aikaisemmasta listasta kolme villiä ideaa mukaan ja aloitettiin 8x8-analysointi.  


Viimeinen vaihe ei pitkän päivän ja intensiivisen kahden tunnin aivotyöskentelyn jälkeen saanut enää tuulta alleen ja aikakin tuli vastaan.  Klo: 20.30 tutkimusryhmät saivat rullata paperit mukaansa ideoiden jatkojalostamista varten.

keskiviikko 17. lokakuuta 2012

Strategiatyötä ja henkilöstön sitouttamista elokuvan avulla

Jussi Mälkiä Meriaurasta kertoo Kaleidoskoopin ensimmäisestä pilotista Turkupostin lokakuun numerossa!

Mikä luo turvallisuuden tunteen ja miten sitä voi hyödyntää risteilyalusten suunnittelussa?Safety Experience Workshop

Cruise & Ferry Experience Program ja Kaleidoskooppi järjestivät Safety Experience Workshopin Master of Aalto Exhibition (MOA) –näyttelyn yhteydessä Helsingin Jätkäsaaressa toukokuun lopussa.

Turvallisuuden tunne muodostuu hyvin erilaisista asioista eri ihmisille. Muistuttaako pelastusrengas sinua turvallisuuden huomioimisesta vai riskistä joutua onnettomuuteen? Matkustajalaivojen turvallisuustutkimuksessa turvallisuutta lähestytään usein riskianalyysien tai laskennallisten todennäköisyyksien näkökulmasta. Kysymykset, kuten ”millaiset elementit luovat turvallisuuden tunteen” ja ”millaisen tilan ihminen kokee turvalliseksi” jäävät monesti vähälle huomiolle vaikka asioiden kokeminen vaikuttaakin oleellisesti ihmisen toimintaan. Työpajan tarkoituksena oli kartoittaa monitaustaisen osaanottajajoukon kesken asioita jotka vaikuttavat keskeisesti turvallisuuden kokemiseen.

 Työpajan vetäjänä toimi Markus Ahola (TaM) joka tutkii matkustajalaivoihin keskittyvässä väitöstutkimuksessaan erilaisten arvojen kokemista muotoilun kautta, toisin sanoen mitkä asiat nousevat tärkeäksi käyttäjän ja muotoilun välisessä kommunikaatiossa kun kommunikaatiota tarkastellaan erilaisten arvojen välityksellä.Työpaja kokosi yhteen yritysten edustajia (esim. Arctech, Outokone ja STX Finland), opiskelijoita ja luovan alan freelancer toimijoita. Monialainen ja -kulttuurinen osallistujajoukko eri ammatti- ja ikäryhmistä varmistaa monipuolisen tutkimustiedon keräämisen (Koskinen et al. , 2011). Safety Experience –työpaja noudatti hyvin perinteistä kaavaa, jossa joukko ihmisiä keskustelee ja havainnoi annettua aihetta ryhmässä. Tällainen menettely on tarpeen etenkin tuotekehityksen alkuvaiheessa, jossa etsitään uusia ideoita ja keinoja (Mattelmäki, 2004).


Osaanottajat käsittelivät turvallisuuden tunnetta hyttikäytävän, promenaadin, portaikon ja aurinkokannen kautta pienissä ryhmissä. Ryhmien tuottama verbaalinen ja visuaalinen tieto taltioitiin kirjoituksin ja videoiden analysointia varten. Työpajan tulokset voidaan jakaa neljään teemaan. Jotka ovat arkkitehtuuri, kommunikointi, yhteisö ja turvavarusteet. Oheinen taulukko esittelee työpajan tuloksista muodostuneet teemat, klusterit ja pääryhmät.
 

Teema
Klusteri
Pääryhmät
1. Arkkitehtuuri
pohjapiirrustus & sisustus
avoimuus, materiaalit
2. Turvavarusteet/laitteisto
turvavarusteet
turvavaruste, valvonta
3. Kommunikointi
informaatio & tuntemukset
navigointi, aistit
4. Yhteisö
yhteisö
matkustajat, henkilökunta


Voidaankin todeta että turvallisuus koetaan matkustajalaivoilla ensisijaisesti ympäröivän arkkitehtuurin kautta (tilasuunnittelu, sisutus), toiseksi turvavarusteiden välityksellä (pelastusveneet, pelastusliivit),  kolmanneksi kommunikoinnin kautta (informaation eri kanavat) ja muiden ihmisten käytöksen ja läsnäolon kautta (miehistö, matkustajat).

Työpajan tuloksia voidaan hyödyntää tulevaisuudessa matkustajalaivojen tilojen turvallisuussuunnittelun alkuvaiheessa. Turvallisuuden kokemisen ymmärtäminen on tärkeää koska ihmiset havainnoivat ympäristöään erilaisten asioiden kautta (Bloch, 1995; Crilly et al. 2004)  ja havainnot määrittelevät miten ympäristömme koemme ja siinä toimimme (O’Shaughnessy, 1992; Bloch, 1995). Esimerkiksi, jos hyttikäytävän suunnittelusssa keskitytään siihen millaisen turvallisuuskokemuksen se matkustajalle tarjoaa, voidaan onnistuneella suunnittelulla vaikuttaa matkustajien toimintaan mahdollisessa onnettomuustilanteessa.

Lisätietoa:
http://cruiseferry.aalto.fi
http://moa.aalto.fi
sekä Markus Ahola, markus.ahola@aalto.fi

Lähteet:
Bloch, P.H. 1995. Seeking the ideal form: product design and consumer response. Journal of Marketing, 59, 16–29.
Crilly, N., Moultrie, J. & Clarkson, P.J. 2004. Seeing things: consumer response to the visual domain in product design. Design Studies, 25, 547–577.
Mattelmäki, T. 2006. Design probes. University of Art and Design Helsinki.
Koskinen, I., Zimmerman, J., Binder, T., Redstrom, J. & Wensveen, S. 2011. Design Research Through Practice: From the Lab, Field, and Showroom. Morgan Kaufmann: San Francisco.
O’Shaughnessy, J 1992. Explaining buyer behavior. Oxford University Press, Oxford, UK.

maanantai 15. lokakuuta 2012

Kaleidoskooppi @ Nordmatch 2012Kansainvälinen kulttuurinvälitystoiminnan suurtapahtuma toi Tallinnaan 11.-12.10.2012 kulttuurituottajia, taiteilijoita, managereita ja muita fasilitaattoreita Pohjoismaista ja Baltiasta.  Myös Kaleidoskooppi-hankkeen projektituottaja esitteli työtään tapahtumassa.