Pilotit

MERIAURA NEWS


Meriaura News on Meriaura Groupin ja Hallava Filmin keväällä 2012 alkanut yhteistyökokeilu, jossa pyritään elokuvan keinoin sitouttamaan henkilökuntaa yrityksen toimintastrategiaan.  Meriaura Group toivoo pilotista uusia välineitä henkilöstöhallinnon sekä strategian jalkauttamisen tueksi.  Hallava Filmi puolestaan tavoittelee pilotista uusia soveltamisalueita elokuva-alalle.

Pilotin puitteissa järjestettiin työpaja, jossa henkilökunta pohti eri yksiköiden tehtäviä ja merkitystä yrityksen kokonaistoiminnassa.  Syntyneiden ajatusten pohjalta tehtiin tiimeittäin käsikirjoitus lyhytelokuvalle, joka kertoo oman yksikön toiminnasta.  Elokuvia tehdään parhaillaan ja niitä on ajateltu näytettävän esimerkiksi henkilökunnan perehdytyksissä, juhlatilaisuuksissa jne.

Pilotti jatkuu edelleen hankkeen jälkeen, mutta jo nyt se on poikinut Hallava Filmille useita uusia toimeksiantoja meriteollisuuden toimesta.

VIRTU


VIRTU on keväällä 2013 alkanut yhteistyöprojekti, jossa kehitettiin merenkulkuhenkilökunnan koulutuskäyttöön uudenlaista simulaattoria parantamaan  teknisen osaamisen lisäksi henkilön henkistä stressinsietokapasiteettia ja ratkaisukeskeistä ajattelua.  

Virtuaalioppimisympäristöksi kutsumamme simulaattori jäljentää  ongelmatilannetta vuorovaikutuksessa muiden ihmisten, mm. matkustajien ja muun henkilökunnan, kanssa ja parantaa siten harjoituksen todentuntua.  Lisäksi simulaattorin toimiessa tietokonepäätteellä se mahdollistaa entistä useamman hengen samanaikaisen harjoittelun kustannustehokkaasti ja tarjoaa mahdollisuuden toistoille, jotka usein perinteisillä simulaattoreilla ovat kalliita.  Tuotteen tarkoitus on tukea olemassa olevia teknisiä harjoituksia.

Aboa Mare merenkulkuoppilaitoksena tarjoaa virtuaalioppimisympäristön kehittämiseen tietoa merialan käytänteistä ja testaa syntynyttä prototyyppiä käytännössä oppilaidensa kanssa.  Heidän tavoitteenaan on saada yhteistyöprojektista uusia menetelmä merenkulkijoiden koulutukseen ja uutta syvällistä tietoa opiskelijoiden oppimiskokemuksista.

Virtuaalioppimisympäristöihin erikoistunut Metaverstas taas kehittää ja tuottaa konkreettista oppimisympäristöä ja toivoo saavansa projektista uutta käyttäjäkokemuslähtöistä tietoa virtuaalioppimisympäristöjen kehittämiseen sekä uutta kosketuspintaa meriteollisuuteen.

Teatteriin ja vuorovaikutustaitojen kouluttamiseen erikoistunut EduArt tuottaa vuorovaikutukseen ja dramaturgiaan liittyviä sisältöjä virtuaalioppimisympäristöön parantaen ihmislähtöistä tilanteen kokemista.  heidän intressinsä on saada uutta tietoa ja sisältöä omaan koulutustarjontaansa sekä virtuaalisen vuorovaikutuksen kehittämiseen.

Finnlines tarjoaa käytännön tietoa ja kokemusta mahdollisista kriisiskenaarioista merellä sekä konkreettisen tutkimus- ja testialustan virtuaalioppimisympäristön taustatyölle. Varustamon Finnstar-alus toimii virtuaaliympäristön mallina.

Yhteistyö jatkuu edelleen Kaleidoskoopin jälkeen.

ICEBREAKERIcebreaker -projektikokonaisuus käynnistettiin syksyllä 2012 testialustaksi työpajoille, joilla "murretaan jäitä" työpaikoilla. Pilotin ideana oli tuotteistaa palvelu, jonka kautta voidaan välittää luovia toimijoita työpajojen vetäjiksi meriteollisuuden yrityksiin.  

Kokonaisuuden alla järjestettiin mm. STX Finlandin toimeksiannosta kaksi erilaista työpajaa. Ensimmäisen työpajan tarkoituksena oli lisätä avointa ajatusten ja ideoiden vaihtoa eri asiantuntijoiden välillä. Heittäytymisen ja keskustelun tukena käytettiin useita teatterilähtöisiä menetelmiä. Toisessa työpajassa oli tarkoituksena ideoida tulevaisuuden laivakonsepteja teatterin ja palvelumuotoilun keinoilla.  Tämän kirjan tekohetkellä toista työpajaa ei oltu vielä toteutettu.
Myös Freja Logisticsille järjestettiin työpaja yrityksen sisäisen viestinnän parantamiseksi. Työpajassa käytettiin forum-teatteria havainnollistamaan yrityksessä esille nousseita viestintään ja yhteisön rakentumiseen liittyviä haasteita. 

Työpajojen vetämisestä on pääasiassa vastannut teatterilähtöisiin menetelmiin erikoistunut Satu-Mari Jansson Theatreworks Oy:stä.  Muotoilija Marja Eivola on ollut alusta alkaen ideoimassa pilottia ja suunnittelemassa palvelukokonaisuutta tuottajan kanssa.  Hän on toiminut myös työpajan vetäjänä toisessa STX:n työpajoista.


Jo alkuvaiheessa projektia kävi ilmi, että luoville toimijoille kaivattiin osaamisensa tunnistamiseksi ja tuotteistamiseksi ulkopuolista sparrausta. Projektin alla järjestettiinkin kaksi avointa koulutusta luovien alojen ammattilaisille ja opiskelijoille. Ensimmäisessä koulutustilaisuudessa autettiin luovien alojen toimijoita tunnistamaan vahvuuksiaan ja jäsentämään niitä sanallisesti tarinallistamisen keinoin InRoosin johdolla.  Toisessa taas Wevolve johti työskentelyä, jossa tuotteistettiin tiimeissä eri luovien alojen osaamisista yhteisiä liiketoimintasuunnitelmia hyödyntäen design-menetelmiä.

Palvelukonseptin sisällä kehitettiin myös omia luovia menetelmiä, joita koostettiin ”The Icebreaker” -nimiseen korttipakkaan.  Tarkoituksena oli luoda väline, joka tukisi palvelun myyntiä ja tekisi työpajat helposti monistettaviksi.  Menetelmien kehittämiseen on osallistunut useita henkilöitä Kaleidoskoopin projektitiimistä sekä ulkopuolisista luovien alojen asiantuntijoista 

ELOMARE


Aiempi Kaleidoskooppiyhteistyö VIRTU -pilotissa tuotti uusia yhteistyöideoita.  Merenkulkuoppilaitos Aboa Mare haluaa laajentaa yhteistyötään opetusohjelmien tarjoajien kanssa.  Insinööritoimisto Elomaticilla puolestaan on kehitteillä uusi EloWise -tiedonhallintatyökalu, jonka kohderyhmänä ovat myös Aboa Maren asiakkaina olevat varustamot.  Yritysten välinen synergiaetu herätti heti molemminpuolista kiinnostusta.  

Tarjoamalla uutta ohjelmistoa osana koulutustaan Aboa Mare erottautuu muista alan koulutuslaitoksista kurssitarjonnallaan. EloWise- ohjelmiston avulla voidaan lisätä koulutusten myyntiä varustamoille. Lisäksi olemalla mukana koulutuksen suunnittelussa jo ohjelmiston kehittämisvaiheessa Aboa Mare voi vaikuttaa siihen, että ohjelmisto soveltuu parhaimmalla tavalla myös opetustarpeisiin.

Elomaticille yhteistyö lisää EloWise- ohjelmiston mahdollisuuksia tavoittaa potentiaalisia asiakkaita. Ohjelmiston laadukas koulutus ja sen saatavuus luotetun kouluttajan kautta antaa tuotteelle merkittävää lisäarvoa.  Myös Aboa Maren käyttäjätuntemus tarjoaa ohjelmiston kehittämiseen tärkeää tietoa.

Palveluiden yhteen sovittamisen tueksi otettiin mukaan Suunnittelutoimisto Innollinen, joka hallitsee palvelumuotoilun menetelmät.  EloMareksi kutsutussa pilottiprojektissa Suunnittelutoimisto Innollinen johtaa työpajasarjaa, jossa laaditaan suunnitelma Aboa Maren ja Elomaticin yhteistyössä toteutettavalle koulutukselle.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti